მეზობელი სიტყვები
epizoa
/͵ɛpɪʹzəʊə/

epizoon-ის pl.