მეზობელი სიტყვები
familiae
/fəʹmɪlɪi:/

familia- pl.