მეზობელი სიტყვები
ftz
/͵ɛfti:ʹzɛd/

აბრევ. = fushi tarazu.