მეზობელი სიტყვები
furfurous
/ʹfɜ:fərəs/

იშვ. = furfuraceous.