მეზობელი სიტყვები
fusion protein
/ʹfju:ʒnʹprəʊti:n/