მეზობელი სიტყვები
gamopetalous
ზედსართავი სახელი
/͵gæməʊʹpɛtələs/

ბოტ. გვირგვინისფურცლებშეზრდილი, შეზრდილი გვირგვინის ფურცლების მქონე (ითქმის ყვავილის შესახებ; აგრ. sympetalous).