sympetalous
ზედსართავი სახელი
/sɪmʹpɛtələs/

ბოტ. გვირგვინისფურცლებშეზრდილი, გვირგვინის შეზრდილი ფურცლების მქონე მქონე (ითქმის ყვავილის შესახებ; აგრ. gamopetalous).