მეზობელი სიტყვები
ganglia
/ʹgæŋglɪə/

ganglion-ის pl.