მეზობელი სიტყვები
glaucocystophytes
/͵glɔ:kəʹsɪstəʊfaɪts/