მეზობელი სიტყვები
glutton
/ʹglʌtn/

იშვ. = wolverine.