მეზობელი სიტყვები
gnotobioses
/͵nəʊtəʊbaɪʹəʊsi:z/

gnotobiosis-ის pl.