მეზობელი სიტყვები
habenulae
/həʹbɛnjʊli:/

habenula- pl.