მეზობელი სიტყვები
halluces
/ʹhæljʊsi:z, ʹhæləsi:z/

hallux-ის pl.