human growth hormone
არსებითი სახელი
/͵hju:mən͵grəʊθʹhɔ:məʊn/

ბიოქ. ადამიანის ზრდის ჰორმონი, სომატოტროპინი (ადამიანის ზრდისა და განვითარების რეგულატორი; აბრევ. HGH).