მეზობელი სიტყვები
hydrotaxes
/͵haɪdrəʹtæksi:z/

hydrotaxis-ის pl.