მეზობელი სიტყვები
hypothalli
/͵haɪpəʊʹθælaɪ, -ʹθæli:/

hypothallus-ის pl.