მეზობელი სიტყვები
idiogram
არსებითი სახელი
/ʹɪdɪəʊgræm/

გენ. იდიოგრამა, კარიოგრამა, კარიოტიპი (ქრომოსომული კომპლექტის გრაფიკული გამოსახულების სტანდარტული ფორმა ცალკეული ქრომოსომის მორფოლოგიური თავისებურებების გამოსახვით; აგრ. karyogram, karyotype).