მეზობელი სიტყვები
karyogram
არსებითი სახელი
/ʹkærɪəʊgræm/

გენ. კარიოგრამა, კარიოტიპი, იდიოგრამა (ქრომოსომული კომპლექტის გრაფიკული გამოსახულების სტანდარტული ფორმა ცალკეული ქრომოსომის მორფოლოგიური თავისებურებების გამოსახვით; აგრ. karyotype, idiogram).