მეზობელი სიტყვები
idiotype
არსებითი სახელი
/ʹɪdɪətaɪp, ʹɪdɪəʊ-/

იმუნ. იდიოტიპი (ანტისხეულის იდიოტოპების ნაკრები) [იხ. აგრ. idiotope].