მეზობელი სიტყვები
Ile
/͵aɪsə(ʊ)ʹlu:si:n/

აბრევ. = isoleucine.