მეზობელი სიტყვები
isoleucine
არსებითი სახელი
/͵aɪsə(ʊ)ʹlu:si:n/

ბიოქ. იზოლეიცინი (შეუცვლელი ამინომჟავა; აბრევ. Ile, I).