მეზობელი სიტყვები
infusorians
/͵ɪnfjʊʹzɔ:rɪənz, -sɔ:rɪənz/