მეზობელი სიტყვები
invariant chain
არსებითი სახელი
/ɪn͵vɛərɪəntʹtʃeɪn/

ბიოქ. ინვარიანტული ჯაჭვი (პოლიპეპტიდი, რომელიც ჰისტოშეთავსებულობის მთავარი კომპლექსის II კლასის მოლეკულის წარმოქმნის საწყის ეტაპზე პეპტიდებთან მის ნაადრევ შეკავშირებას ბლოკავს; აბრევ. Ii).