მეზობელი სიტყვები
karyoclases
/͵kærɪʹɒkləsi:z/

karyoclasis-ის pl.