მეზობელი სიტყვები
karyoclasis
არსებითი სახელი
/͵kærɪʹɒkləsɪs/

(pl karyoclases) ციტ. კარიოკლაზისი, უჯრედის ბირთვის ფრაგმენტაცია.