მეზობელი სიტყვები
karyolyses
/͵kærɪʹɒlɪsi:z/

karyolysis-ის pl.