მეზობელი სიტყვები
karyoschisis
არსებითი სახელი
/͵kærɪəʊʹskɪsɪs/

(pl karyoschiseskærɪəʊʹskɪsi:z]) = karyorrhexis.