მეზობელი სიტყვები
ketogeneses
/͵ki:təʊʹdʒɛnɪsi:z/

ketogenesis-ის pl.