მეზობელი სიტყვები
labial
ზედსართავი სახელი
/ʹleɪbɪəl/

ლაბიალური, ბაგისა, ტუჩისა და ა.შ. [იხ. აგრ. labium].