მეზობელი სიტყვები
labiellae
/͵leɪbɪʹæli:/

labiella- pl.