მეზობელი სიტყვები
labyrinthodonts
/͵læbəʹrɪnθədɒnts/