მეზობელი სიტყვები
LD₅₀
/͵ɛldi:ʹfɪftɪ/

აბრევ. = median lethal dose.