მეზობელი სიტყვები
leucine
არსებითი სახელი
/ʹlu:si:n/

ბიოქ. ლეიცინი, ამინოიზოკაპრონმჟავა (შეუცვლელი ამინომჟავა; აბრევ. Leu, L).