მეზობელი სიტყვები
merises
/məʹri:sɪz/

merisis-ის pl.