მეზობელი სიტყვები
naiades
/ʹnaɪədi:z/

naiad-ის pl.