მეზობელი სიტყვები
nannofossil, nannoplankton
/͵nænəʊʹfɒsl, -ʹplæŋktən/