მეზობელი სიტყვები
obelia
/əʊʹbi:lɪə/

obelion-ის pl.