მეზობელი სიტყვები
obliqui
/əʹbli:kwɪ/

obliquus-ის pl.