მეზობელი სიტყვები
octogynious ან octogynous
/͵ɒktəʊʹdʒɪnɪəs, ɒkʹtɒdʒɪnəs/