მეზობელი სიტყვები
P
/pi:/

1. აბრევ. = proline;

2. = panmictic index.