მეზობელი სიტყვები
panmictic index
არსებითი სახელი
/pæn͵mɪktɪkʹɪndɛks/

პანმიქსიის ინდექსი (ფარდობითი ჰეტეროზიგოტურობის მაჩვენებელი; აღინიშნება სიმბოლოთი P).