მეზობელი სიტყვები
PGC
/͵pi:dʒi:ʹsi:/

აბრევ. = primordial germ cell.