მეზობელი სიტყვები
radicule
/ʹrædɪkju:l/

= radicle.