მეზობელი სიტყვები
radioactive tracer
/͵reɪdɪəʊ͵æktɪvʹtreɪsə(r)/