მეზობელი სიტყვები
salpinges
/sælʹpɪndʒi:z/

salpinx-ის pl.