მეზობელი სიტყვები
Sanger sequencing
/͵sæŋəʹsi:kwənsɪŋ/