მეზობელი სიტყვები
Sanger method
არსებითი სახელი
/ʹsæŋə͵mɛθəd/

ბიოტექ. სენგერის მეთოდი, ჯაჭვის გაწყვეტის მეთოდი, დიდეზოქსი მეთოდი (დნმ-ის სეკვენირების ერთ-ერთი მეთოდი; აგრ. Sanger sequencing, chain-termination method, dideoxy method).