მეზობელი სიტყვები
sarcolemmata
/͵sɑ:kəʹlɛmətə/

sarcolemma- pl.