მეზობელი სიტყვები
sauropterygians
/͵sɔ:rəʊptəʹrɪdʒɪənz/