მეზობელი სიტყვები
saxicolous
ზედსართავი სახელი
/sækʹsɪkələs/

= saxicoline; saxicolous lichens ქვებზე მზარდი ლიქენები.